Algemene voorwaarden – JUNGE UNI in Bocholt (status 21.08.2023)

1. Inschrijving

 

Inschrijvingsprocedure

U kunt u tot vijf dagen voor de start van het evenement via de startpagina www.juboh.de aanmelden. Daarbij geldt telkens de ontvangstdatum van de inschrijving bij de JUNGE UNI in Bocholt. Indien u zich niet via de startpagina wilt aanmelden, kunt u ook een inschrijvingsformulier per e-mail of post aanvragen. Dat formulier moet men ondertekenen en terugsturen naar de JUNGE UNI in Bocholt, Stenerner Weg 14a, 46397 Bocholt, Duitsland. Telefonische inschrijvingen zijn niet mogelijk wegens de regels omtrent gegevensbescherming. De inschrijving is bindend voor alle deelnemers. Als u de inschrijving verstuurt, dan bevestigt u ook dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

 

Toelatingsvoorwaarden en toelating

De individuele evenementen zijn enkel toegankelijk voor kinderen en jongeren vanaf zes tot en met achttien jaar. De deelname wordt bevestigd, als aan de toelatingsvoorwaarde voldaan wordt. Indien het aantal toelatingsaanvragen/inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen van het betreffende evenement overschrijdt, dan is de ontvangstdatum van de inschrijving beslissend voor de selectie van de deelnemers. Het evenement wordt als „uitverkocht“ beschouwd als het volzet is. Er kan een wachtlijst aangemaakt worden. Er bestaat geen wettelijk recht om te worden toegelaten.

 

Tarief

Indien u zich inschrijft, dan onstaat de verplichting om de deelnamekosten te betalen. De betaling van de kosten vindt plaats door een machtiging van de JUNGE UNI. Indien u niet deelneemt aan (bepaalde delen van) de evenementen, heeft u geen recht op een nieuwe berekening of een terugvordering van de deelnamekosten. Met de bijdragen worden ook de prestaties betaald die in de aankondiging omschreven worden. We kunnen enkel rekening houden met inschrijvingen als de bankverbinding correct opgegeven is en de machtiging verleend wordt.

 

Verminderd tarief

Indien u aanspraak op een korting kunt maken (bijv. door een familiepas), dan moet u dit bij de aanmelding opgeven. De bewijzen daarvoor moet u toevoegen aan de bijlage van de inschrijving, of u moet deze binnen de vijf werkdagen nadat u de inschrijving verzonden heeft, voorleggen aan de JUNGE UNI in Bocholt. Zonder bewijs moeten de volledige deelnamekosten betaald worden.

 

2. Uitschrijving en herroepingsrecht

 

Intrekking en herroeping van de toelating

De JUNGE UNI in Bocholt kan de toelating intrekken, als achteraf blijkt dat de toelatingsvoorwaarden niet vervuld zijn of indien de toelating door kwaadwillige misleiding, dwang of omkoping tot stand gekomen is. Indien er door deze intrekking of herroeping van de toelating extra kosten ontstaan voor de JUNGE UNI in Bocholt, dan moeten deze door de deelnemer vereffend worden.

 

Uitschrijving

Een deelnemer kan zich afmelden tot drie werkdagen voor aanvang van het evenement of binnen een extra aangegeven periode. De afmelding moet schriftelijk of telefonisch meegedeeld worden aan de JUNGE UNI in Bocholt. De naleving van de deadline wordt bepaald door de ontvangst van de herroepingsverklaring bij de JUNGE UNI in Bocholt. Als men zich wil afmelden nadat de aangegeven tijdslimiet overschreden is, dan worden de deelnamekosten ingehouden door de JUNGE UNI in Bocholt. Voor evenementen waarvoor de JUNGE UNI een transfer moet organiseren, moet men zich tot zeven werkdagen voor de start van het evenement uitschrijven.

 

3. Algemene informatie

 

Annulering van evenementen
Inschrijving voor een evenement is bindend. Mocht het niet mogelijk zijn om deel te nemen aan een evenement, dan geldt het volgende:
Het Europese recht op annulering is van toepassing op annuleringen binnen 14 dagen na registratie en er worden geen kosten in rekening gebracht.
Vanaf de 15e dag na registratie worden € 2 verwerkingskosten in rekening gebracht in geval van annulering. Als een deelnemer zijn/haar inschrijving annuleert tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld kwijtgescholden. Bij latere annulering moet het volledige cursusgeld worden betaald.
Annuleringen moeten schriftelijk per e-mail worden doorgegeven aan JUNGE UNI in Bocholt. De datum van ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking bij JUNGE UNI in Bocholt is bepalend voor de naleving van de termijn. Als de terugtrekking na de bovengenoemde termijn wordt gemeld, zal de deelnameprijs door JUNGE UNI in Bocholt worden afgeschreven. Voor evenementen met een door de JUNGE UNI in Bocholt georganiseerde transfer is een annulering tot 7 werkdagen voor het begin van het evenement vereist, anders gelden de bepalingen zoals hierboven beschreven voor 5 dagen.

 

Verandering van docenten en locaties

Er kunnen onder voorbehoud kleine wijzigingen qua tijdstip, locaties of personeel van de evenementen plaatsvinden (bijvoorbeeld in geval van ziekte van de docent). Dergelijke wijzigingen geven de deelnemer niet het recht om zich uit te schrijven of om een vermindering van de deelnamekosten te vragen. Voor zover kleine wijzigingen qua tijdstip, locatie en personeel van het betreffende evenement onvermijdelijk zijn, zal de JUNGE UNI in Bocholt, evt. in samenspraak met de deelnemers proberen om het evenement op een andere datum te plannen of om het te vervangen. Verdere aanspraken aan de JUNGE UNI in Bocholt zijn uitgesloten.

 

4. Aansprakelijkheid en gegevensbescherming

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Er bestaat geen verzekeringsdekking voor de deelnemers aan een evenement. De JUNGE UNI in Bocholt is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, materiële schade en geldelijke verliezen die ontstaan tijdens het betreffende evenement. De deelname aan alle evenementen gebeurt op eigen risico. Tijdens studiereizen is de JUNGE UNI niet aansprakelijk voor de diensten van de transportbedrijven en hun werknemers en ook niet voor ongeoorloofde acties van de dienstverleners en hun werknemers.

 

Gegevensbescherming

Om haar taken uit te voeren, slaat de JUNGE UNI in Bocholt persoonlijke gegevens op in het kader van de wettelijke bepalingen. Die gegevens zijn namelijk nodig tijdens het registratieproces en om de evenementen te laten plaatsvinden. Bij de inschrijving wordt volgens artikel 6 Bas 1a) van de GDPR de toestemming verleend om zulke gegevens te verwerken. De toestemming is vrijwillig, maar de inschrijving kan niet verwerkt worden zonder deze toestemming. De toestemming kan te allen tijde informeel worden ingetrokken. Voor statistieke beoordelingen worden de gegevens in anonieme vorm gebruikt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Bij intrekking worden de gegevens verwijderd, voor zover ze voor dit doel niet langer nodig zijn. Men heeft te allen tijde het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens, bezwaar en gegevensoverdracht, volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-GDPR of AGV) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

 

Beeld- en geluidsopnamen

De deelnemers of voogden gaan akkoord dat de JUNGE UNI in Bocholt het recht heeft om bij de evenementen beeld- en geluidsopnamen te maken. Deze mogen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden voor het eigen gebruik alsook voor de zelfpresentatie van de JUNGE UNI in Bocholt. Er bestaat geen vergoedingsverplichting. Dit geldt ook voor beeld- en geluidsopnamen van de media (bijv. de pers of radio). De JUNGE UNI in Bocholt mag de beeld- en geluidsopnamen alleen gebruiken zonder de persoonlijke gegevens van de deelnemers, tenzij de JUNGE UNI beschikt over de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers of voogden voor een dergelijk gebruik. Bij kinderen tot zeven jaar kunnen alleen de wettelijke voogden beslissen of afbeeldingen van de kinderen mogen worden gepubliceerd. Tussen acht en zeventien jaar moeten de kinderen en jongeren bij het beslissingsproces betrokken worden, de voogden moeten garant staan voor deze participatie.

 

Aanvullende overeenkomsten

Aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk vastgelegd worden om effectief te zijn.

 

Slotbepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Op de overeenkomsten die tot stand komen, is uitsluitend Duits recht van toepassing. De taal van de overeenkomst is Duits.

JUNGE UNI in Bocholt

 

Stenerner Weg 14a | 46397 Bocholt
Industriestr. 1 | 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871/953 2100
Fax: +49 2871/25 22 49
E-Mail: info@juboh.de

Onze kantooruren

 

Maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur
(per telefoon + op afspraak)