Bescherming van gegevens

Verklaring gegevensbescherming overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Stad Bocholt
Ministerie van Cultuur en Onderwijs
- Isabel Testroet -
Neutorplatz 3
46395 Bocholt
Tel.: +49 (0)2871/2522-34
E-mail: isabel.testroet@mail.bocholt.de


II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:
Mario Könning
Kaiser-Wilhelm-Strasse 52-58
46395 Bocholt - Duitsland
Tel.: 02871 / 953-660
E-mail: datenschutz@mail.bocholt.de

 

 

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking

    Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker.

Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

    Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen met persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

    Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.


IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

    Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt. De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie.
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) Het IP-adres van de gebruiker
(4) Datum en tijdstip van toegang
(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
(6) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

    Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

    Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na één jaar het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

    Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

 

V. Gebruik van cookies

    Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

- Zoektermen ingevoerd
- Frequentie van paginaweergaven
- Gebruik van websitefuncties

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden zij verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

    Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. e DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

    Doel van de gegevensverwerking

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

    Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.


VI. Contactformulier en e-mail

    Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar, die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen:

Onderwerp formulier indienen
- Voornaam, achternaam
- e-mailadres
- Categorie (selectie)
- Eigen onderwerp
- Bericht / berichttekst

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:
- Het IP adres van de gebruiker
- Datum en uur van inschrijving

Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het e-mailadres zusammen@bocholt.de. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

    Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder e), van de AVG. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO).

    Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

    Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Het bezwaar kan hetzij rechtstreeks naar het adres van de ontvanger, hetzij naar de in punt II genoemde functionaris voor gegevensbescherming worden gezonden.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.


VII Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

    Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren wordt op passende wijze rekening gehouden met het belang dat de gebruikers hebben bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

    Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.


VIII. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en kunt u aanspraak maken op de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:

    Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

U hebt het recht om te vragen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met de doorgifte.

    Recht op rectificatie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op correctie en/of aanvulling, voor zover de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

    Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden van de verwerking nodig heeft, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

    Recht op wissen

    a) Verplichting tot verwijdering
    U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

    b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

    Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat.

1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) of artikel 9, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO), en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

 

     Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

    Recht om uw toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

Contactadressen van de commissarissen voor gegevensbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (LDI) NRW.

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf, Duitsland

E-mail: poststelle@ldi-nrw.de

Internet: www.ldi.nrw.de

 

JUNGE UNI in Bocholt

 

Stenerner Weg 14a | 46397 Bocholt
Neutorplatz 3 | 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871/953 2100
Fax: +49 2871/25 22 49
E-Mail: info@juboh.de

Onze kantooruren

 

Maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur
(per telefoon + op afspraak)